โครงการสัมนาวิชาการ”พัฒนาตน พัฒนางาน เสริมสร้างคุณธรรม” ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13-15 ตุลาคม

Read more

กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา การประกวดการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ( กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 15 มิถุ

Read more

กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา การประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนชุมชนจิตอาสาดีเด่น และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น ระดับจังหวัดสมุทรสาคร

  วันจันทร์ที่ 14 มิ

Read more