การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดย ใช้แอพพลิเคชั่น  google classroom , google meet , line ฯลฯ

 

กศน.ตำบลท่าจีน

นางสาววัชลี  ฟักทับทิม ครูกศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่  15 สิงหาคม 2564

                                                                  

 

กศน.ตำบลท่าทราย

นายจตุรวิทย์  บ้านเกาะ  ครูกศน.ตำบล  และนางสาววทันยา  กรุงศรี ครู ศรช. จัดการเรียนการสอน วันที่ 15 สิงหาคม 2564

 

ศูนย์

นางสาวรติรัตน์  รถทอง  ครูอาสาฯ  จัดการเรียนการสอน ผู้ไม่รู้หนังสือ วันที่  15 สิงหาคม 2564

                     

 

กศน.ตำบลท่าจีน

นางสาววัชลี  ฟักทับทิม ครูกศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่  15 สิงหาคม 2564

                                                            

 

กศน.ตำบลนาโคก 

นางบุบผา  เสมานารถ  ครู กศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่  15 สิงหาคม 2564

                                     

 

กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก

นายสัญญา  บัวคล้าย  ครูกศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่  15 สิงหาคม 2564

                

 

ศูนย์

นางสาวรติรัตน์  รถทอง  ครูอาสาฯ  จัดการเรียนการสอน ผู้ไม่รู้หนังสือ วันที่  8 สิงหาคม 2564

               

 

กศน.ตำบลนาโคก 

นางบุบผา  เสมานารถ  ครู กศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่  8 สิงหาคม 2564

                                                       

กศน.ตำบลโคกขาม  ระดับ ประถม  และระดับ ม.ต้น

นางสาวเกศรินทร์  ยะโหนด  ครู ศรช.  จัดการเรียนการสอน วันที่  8 สิงหาคม 2564

 

 

กศน.ตำบลโกรกกราก

นายมานพ   คล้ายเพชร   ครู กศน.ตำบล   จัดการเรียนการสอน วันที่  25 กรกฎาคม 2564

                                                             

 

กศน.ตำบลโคกขาม  ระดับ ม.ปลาย

นางสาวจันอำพร  ภูเด่นผา  ครู กศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่  25 กรกฎาคม 2564

 

 

กศน.ตำบลโคกขาม  ระดับประถม  และระดับ ม.ต้น

นางสาวเกศรินทร์  ยะโหนด  ครู ศรช.  จัดการเรียนการสอน วันที่  25 กรกฎาคม 2564

   

 

กศน.ตำบลนาโคก 

นางบุบผา  เสมานารถ  ครู กศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่  25 กรกฎาคม 2564

                                                            

 

กศน.ตำบลท่าจีน

นางสาววัชลี  ฟักทับทิม ครูกศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่  25 กรกฎาคม 2564

                                                                  

 

กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก

นายสัญญา  บัวคล้าย  ครูกศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่  25 กรกฎาคม 2564

     

 

ศูนย์

นางสาวรติรัตน์  รถทอง  ครูอาสาฯ  จัดการเรียนการสอน ผู้ไม่รู้หนังสือ วันที่  25 กรกฎาคม 2564

                             

 

กศน.ตำบลโกรกกราก

นายมานพ  คล้ายเพชร  ครู กศน.ตำบล   จัดการเรียนการสอน วันที่  11 กรกฎาคม 2564

                                                                    

กศน.ตำบลโคกขาม  ระดับ ม.ต้น

นางสาวเกศรินทร์  ยะโหนด  ครู ศรช.  จัดการเรียนการสอน วันที่  11 กรกฎาคม 2564

       

 

กศน.ตำบลท่าจีน

นางสาววัชลี  ฟักทับทิม ครูกศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่ 11 กรกฎาคม 2564

                                                                   

 

กศน.ตำบลท่าจีน

นางนนทิยา  คำคุณ   ครูอาสาฯ  จัดการเรียนการสอน วันที่ 11 กรกฎาคม 2564

                                                                            

กศน.ตำบลท่าทราย

นายจตุรวิทย์  บ้านเกาะ  ครูกศน.ตำบล  และนางสา่ววทันยา  กรุงศรี ครู ศรช. จัดการเรียนการสอน วันที่ 11 กรกฎาคม 2564

 

 

กศน.ตำบลนาโคก

นางบุบผา  เสมานารถ  ครูกศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่ 11 กรกฎาคม 2564

 

 

 

กศน.ตำบลโกรกกราก

นายมานพ   คล้ายเพชร  ครู กศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

                

กศน.ตำบลคอกกระบือ

นางสาวดารัตน์  บุญญาหาร  ครู กศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

 

                 

 

กศน.ตำบลโคกขาม

นางสาวเกศรินทร์  ยะโหนด  ครู ศรช.  จัดการเรียนการสอน วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

   

 

กศน.ตำบลท่าจีน

นางสาววัชลี  ฟักทับทิม ครูกศน.ตำบล  จัดการเรียนการสอน วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

 

 

 

กศน.ตำบลท่าทราย

นายจตุรวิทย์  บ้านเกาะ  ครูกศน.ตำบล  และนางสา่ววทันยา  กรุงศรี ครู ศรช. จัดการเรียนการสอน วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

 

      

       

 

กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก

นายสัญญา  บัวคล้าย  ครู กศน.ตำบล   จัดการเรียนการสอน วันที่ 4 กรกฎาคม 2564