บุคลากร

บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

 

                                                                                        

    นางฟ้ารุ่ง    บัวพก                                                   นางสมจิต   แสงด่วน                                     นางสาวสังวาล   แก้วกระโทกข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ                         ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ                            ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ

 

                                                                                         

นางน้ำฝน   สนทอง                                                    นางสาวมาลดี   สมมา                                                  นางสุธีรา    บุญชิต

ข้าราชการครูชำนาญการ                                           บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                                          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวรัชนก   ใสส่อง

 ครูผู้ช่วย

 

                       

                                                            นางนนทิยา  คำคุณ                           นางสาวรติรัตน์  รถทอง

                                                              ครูอาสาสมัคร                                        ครูอาสาสมัคร

                                                                                         
นายมานพ  คล้ายเพชร                                นางสาววลิดา   ดีสมบูรณ์                                    นางสาวดารัตน์  บุญญาหาร                หัวหน้า กศน.ตำบล                                      หัวหน้า กศน.ตำบล                                                หัวหน้า กศน.ตำบล   
 

                                                                                           

นายสัญญา  บัวคล้าย                                       นางพรรณภร จันทิพย์วงษ์                                             นางสาวกาญจนา นันทบุตรหัวหน้า กศน.ตำบล                                             หัวหน้า กศน.ตำบล                                                        หัวหน้า กศน.ตำบล

 

                                                                                            

นายจตุรวิทย์  บ้านเกาะ                                     นางสาวณฤดี สมิตานนท์                                           นางสาวนิศารัตน์   ฉิมขันธ์    หัวหน้า กศน.ตำบล                                              หัวหน้า กศน.ตำบล                                                        หัวหน้า กศน.ตำบล

 

                                                                                               

นางบุบผา  เสมานารถ                                             นางสุภมิตร  โตรื่น                                          นางชนัชชากาญจญ์   โพธิชัยรัตน์        หัวหน้า กศน.ตำบล                                                หัวหน้า กศน.ตำบล                                                    หัวหน้า กศน.ตำบล 

 

                                                                                              

นางเมทินี  คำพาที                                                นายสันติ  นาคราชนิยม                                              นางสาวสรภัค   อ่วมเกตุ            หัวหน้า กศน.ตำบล                                                  หัวหน้า กศน.ตำบล                                                    หัวหน้า กศน.ตำบล

 

                                                                                       

                                                        นางสาวจันอำพร ภูเด่นผา                        นางสาวยุรี  เขียวเจริญ                                                                                                                     หัวหน้า กศน.ตำบล                                หัวหน้า กศน.ตำบล

 

                                                                                          

นางรตนพร  ปิ่นสุวรรณ                                      นางสาวกชวรรณ  ตุ่มประสงค์                                      นางสาวสุทัชชา  แต้นำชัย               ครูกศน.ตำบล                                                         ครูกศน.ตำบล                                                                ครูกศน.ตำบล

 

                                                                                           

นางสาววทันยา  กรุงศรี                                           นางสาวสมฤดี  นาคงาม                                          นางสาวเกศรินทร์  ยะโหนด                   ครู ศรช.                                                                    ครู ศรช.                                                                     ครู ศรช.

 

                                                                                                     

นางสาวปรกฉัตร  จันทิพย์วงษ์                           ว่าที่ ร.ท.มนัสศักดิ์  สิริสกุลชัย                                                                                                   เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                   พนักงานขับรถ                                                                      คนสวน