การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ

ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 – 4 

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

วิชา ช่างเสริมสวยตัดผมสตรี

 

วิชา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

วิชา สปาหน้าและลำตัว

วิชาช่างตัดผมชาย

 

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ

กศน.ตำบลโกรกกราก

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง                         นายมานพ  คล้ายเพชร  ครูกศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ

                              

 

กศน.ตำบลคอกกระบือ

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง              นางสาวดารัตน์   บุญญาหาร     ครูกศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ

          

 

กศน.ตำบลโคกขาม

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง  นางสาวจันอำพร  ภูเด่นผา  ครูกศน.ตำบล

และ    นางสาวเกศรินทร์  ยะโหนด   ครู ศรช. ผู้รับผิดชอบ

   

 

กศน.ตำบลท่าจีน

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง                        นางสาววัชลี   ฟักทับทิม        ครูกศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ

 

กศน.ตำบลท่าทราย

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง              นายจตุรวิทย์     บ้านเกาะ   ครูกศน.ตำบล

และนางสาววทันยา   กรุงศรี    ครู ศรช.  ผู้รับผิดชอบ

วิชา การปักผ้าสไบมอญ 30 ชั่วโมง

กศน.ตำบลบางโทรัด

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง  นางชนัชชากาญจน์  โพธิชัยรัตน์  ครูกศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ

 

กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง         นายสัญญา  บัวคล้าย       ครูกศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ

       

วิชา การทำเรือประมงจำลอง

          

 

กศน.ตำบลบ้านเกาะ

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง    นางสาวณฤดี  สมิตานนท์  ครูกศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ

 

วิชา การทำสมุนไพรกระชาย  3 ชั่วโมง

                                                                        

 

วิชา การทำทอดมันกระชาย  3 ชั่วโมง

                     

 

กศน.ตำบลบ้านบ่อ

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง           นางเมทินี  คำพาที     ครูกศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ

                                   

 

กศน.ตำบลพันท้ายนรสิงห์

วิชา การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  3 ชั่วโมง     นางสาววลิดา  ดีสมบูรณ์   ครูกศน.ตำบล ผู้รับผิดชอบ

 

  โครงการอบรมเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลบางโทรัด