วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024

พันธกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ

๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน
๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำสู่วิถีพอเพียง
เคียงคู่ชุมชน

 

พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการอย่างหลากหลาย
5. ผลิตและพัฒนาสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้เรียนและผู้รับบริการ
7. จัดและส่งเสริมชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
9. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
10. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เคียงคู่สังคม