วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

ประวัติ

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
   

ที่ตั้ง/การติดต่อ

 

ตั้งอยู่เลขที่ 38   หมู่ที่ 6   ถนนพระราม 2   ตำบลท่าจีน   อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   

รหัสไปรษณีย์ 74000

โทรศัพท์ 0๓๔ – ๘๒๒๙๗๔

โทรสาร  ๐๓๔ – ๘๒๒๙๗๔

 

  E-Mail : 

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็น

 

มาของ กศน.อำเภอ


     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 ใช้ชื่อสถานศึกษาเดิมว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสมุทรสาคร”โดยใช้อาคารเรียนพิมพ์ดีดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาครเป็นสำนักงาน ต่อมาได้ย้ายสำนักงานไปปฏิบัติงานที่ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดคลองครุ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ต่อมาปี พ. ศ.2542 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายไม่ให้ สถานศึกษาใช้อาคารห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”จึงได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารเรียนวิชาช่างเครื่องยนต์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2551 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร”

อาณาเขต

 

สภาพทั่วไป
อำเภอเมืองสมุทรสาคร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 30 กิโลเมตร มีพื้นที่จำนวน 492.040 ตารางกิโลเมตร มีถนนพระราม 2 ตัดผ่าน และยังมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน


เขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอบ้านแพ้ว และจังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
ลักษณะภูมิประเทศ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ตามแนวเหนือ-ใต้ลงสู่อ่าวไทย พื้นที่ตอนล่างของอำเภอเมืองส

 

มุทรสาคร อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพด้านประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และทำนาเกลือ

ลักษณะภูมิอากาศ
อำเภอเมืองสมุทรสาครลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อน จึงทำให้มีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 – 28 องศาเซลเซียส
ประชากร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีประชากร จำนวน 240,056 คน จำนวน 102,553 ครัวเรือน และจำนวนประชากรแฝง จำแนกเป็น
– สัญชาติพม่า จำนวน 75,614 คน

 

– สัญชาติลาว จำนวน 378 คน
– สัญชาติอื่นๆ จำนวน 67 คน

การปกครอง
อำเภอเมืองสมุทรสาคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 116 หมู่บ้าน 32 ชุมชน คือ
1. ตำบลมหาชัย (ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร) 23 ชุมชน
2. ตำบลท่าฉลอม (ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร) 6 ชุม

 

ชน
3. ตำบลโกรกกราก (ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร) 3 ชุมชน
4. ตำบลท่าจีน 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลชัยมงคล 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลบางหญ้าแพรก 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลกาหลง 8 หมู่บ้าน
8. ตำบลนาโคก 6 หมู่บ้าน

 

9. ตำบลนาดี 9 หมู่บ้าน
10. ตำบลบ้านเกาะ 8 หมู่บ้าน
11. ตำบลบางกระเจ้า 9 หมู่บ้าน
12. ตำบลโคกขาม 10 หมู่บ้าน
13. ตำบลบางน้ำจืด 6 หมู่บ้าน
14. ตำบลบ้านบ่อ 9 หมู่บ้าน
15. ตำบลบางโทรัด 10 หมู่บ้าน
16. ตำบลท่าทราย 8 หมู่บ้าน
17. ตำบลคอกกระบือ 6 หมู่บ้าน
18. ตำบลพันท้ายนรสิงห์ 8 หมู่บ้าน

 


การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เทศบาลในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลนครสมุทรสาคร 2. เทศบาลตำบลบางปลา
3. เทศบาลตำบลท่าจีน 4. เทศบาลตำบลนาดี
5. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีจำนวน 12 แห่ง ได้แก่
1. อบต. คอกกระบือ 2. อบต. โคกขาม
3. อบต. บางกระเจ้า 4. อบต. ท่าทราย
5. อบต. บางน้ำจืด 6. อบต. บ้านเกาะ
7. อบต. บ้านบ่อ 8. อบต. นาโคก
9. อบต. พันท้ายนรสิงห์ 10. อบต. ชัยมงคล
11. อบต. บางโทรัด 12. อบต. กาหลง

เศรษฐกิจ
1. ด้านอุตสาหกรรม

 

– โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2,591 แห่ง
2. ด้านการเกษตร
– ข้าวนาปี/ นาปัง 12 ราย 412 ไร่
– พืชผัก 10 ราย 92.5 ไร่
– ไม้ผล 437 ราย 3,612.19 ไร่
– ไม้ดอก/ไม้ประดับ 2 ราย 15 ไร่
– ประมง 874 ครัวเรือน
– การปศุสัตว์ 1,028 ครัวเรือน

 

– นากุ้ง 20 ราย
– นาเกลือ 54 ราย

ปัญหาอุปสรรค
1.ปัญหาแรงงานต่างด้าว อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆ และปัญหาความแออัดของประชากร
2.ปัญหาน้ำท่วม อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีภาวะน้ำขึ้น น้ำลง น้ำทะเลหนุน และเป็นอำเภอปลายน้ำ รวมทั้งมีการทรุดตัวของดินจึงประสบปัญหาน้ำท่วม
3.ปัญหาน้ำเสีย เกิดจากเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีการทำอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก จึงทำให้แม่น้ำลำคลองเกิดน้ำเน่าเสียเพราะยังขาดการควบคุมที่ดี


4.ปัญหา ป่าชายเลนเสื่อมโทรม อำเภอเมืองสมุทรสาคร พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นทะเล เนื่องจากคลื่นลม และกระแสน้ำที่พัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน ๆ ทำให้ป่าชายเลนถูกทำลาย จึงมีสภาพป่าเหลืออยู่บ้าง

ผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
1. เบญจรงค์ ตำบลนาดี, ตำบลบางโทรัด
2. กระเป๋าหนัง ตำบลนาดี
3. กะปิ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ , ตำบลบ้านบ่อ 4. ขนมไทย ตำบลบางโทรัด
5. เรือจิ๋ว ตำบลบางหญ้าแพรก
6. น้ำพริก ตำบลกาหลง
7. ขนมเค้กสะบันงา ตำบลโคกขาม
8. แปรรูปอาหารทะเล ตำบลนาโคก,ตำบลพันท้ายนรสิงห์
9. ผลไม้กลิ้งบ๊วย ตำบลบ้านเกาะ

แหล่งท่องเที่ยว
1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 2. ป้อมวิเชียรโชฎก
3. นากุ้ง นาเกลือ 4. ตลาดมหาชัย
5. วัดใหญ่จอมปราสาท 6. หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม
7. วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) 8. สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5
9. แหล่งดูนกตำบลโคกขาม 10. หมู่บ้านปากคลองประมง


11. คลองโคกขาม 12. ศาลพันท้ายนรสิงห์
13. วัดโคกขาม 14. วัดป่าชัยรังสี
15. วัดบางปลา 16. พระโพธิสัตว์กวนอิม
17. บ้านศิลาสุวรรณ

การสาธารณสุข
– โรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 6 แห่ง
– ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 24 แห่ง
– โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 4 แห่ง
– สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 80 แห่ง
– ร้านขายยาแผนโบราณ จำนวน 4 แห่ง