วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ประจำภาคเรียนทีี่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2564  โครงการอบรมให้ความรู้ โคก หนอง นา โมเดล

สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบออนไลน์

วันที่  17 สิงหาคม 2564  กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร   นำโดยนายเอนก  ปานทิพย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อบรมให้ความรู้ โคก หนอง นา โมเดลสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยวิธีไลฟ์สด  เพจ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร   ให้กับนักศึกษา  กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร      ณ  ห้องประชุม  กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร   โดยวิทยากรให้การอบรม คือ นายคงกฤช  สุขสาคร  จากพัฒนาชุมชน