บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ส่งมอบห้องน้ำ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะบุคลากรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจีน ในการส่งมอบห้องน้ำให้แก่ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีความประสงค์ที่จะซ่อมแซมหลังคาจั่วเชื่อมอาคารให้กับ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครอีกด้วย กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครขอขอบคุณบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา